Bug 104745 - Grammatical errors in swedish spelling correction
Summary: Grammatical errors in swedish spelling correction
Status: CLOSED UPSTREAM
Alias: None
Product: Red Hat Raw Hide
Classification: Retired
Component: aspell-sv
Version: 1.0
Hardware: All
OS: Linux
medium
medium
Target Milestone: ---
Assignee: Eido Inoue
QA Contact: Ben Levenson
URL:
Whiteboard:
Keywords:
Depends On:
Blocks:
TreeView+ depends on / blocked
 
Reported: 2003-09-20 08:13 UTC by Daniel Malmgren
Modified: 2007-04-18 16:57 UTC (History)
0 users

(edit)
Clone Of:
(edit)
Last Closed: 2003-10-07 19:47:58 UTC


Attachments (Terms of Use)

Description Daniel Malmgren 2003-09-20 08:13:53 UTC
I'll do this bug report in swedish, since I don't know how to translate it and I
don't think it is of any interest for non swedish-speaking people anyway ;-)

Jag har just på allvar börjat använda Abiword och har därför på allvar börjat
reta mig på aspell. Det stora problemet är att rättstavningen vill skriva isär
alla sammansatta ord. Skriver jag till exempel "masugn" så vill rättstavningen
ha det till antingen "mas ugn" eller "mas-ugn". Det förstnämnda är ju helt fel.

Någon som vet vem som har gjort den svenska rättstavningen och om detta går att
fixa?

Comment 1 Eido Inoue 2003-10-07 19:47:58 UTC
As you're writing for Swedish people, I guess you're not aiming it at the Red
Hat package maintainer. Marking as upstream.


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.