Bug 597800 - SELinux powstrzymuje /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/Sanctuary przed wczytaniem /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so, który wymaga relokacji tekstu.
Summary: SELinux powstrzymuje /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/Sanctuary przed wczyta...
Status: CLOSED NOTABUG
Alias: None
Product: Fedora
Classification: Fedora
Component: selinux-policy
Version: 13
Hardware: x86_64
OS: Linux
low
medium
Target Milestone: ---
Assignee: Daniel Walsh
QA Contact: Fedora Extras Quality Assurance
URL:
Whiteboard: setroubleshoot_trace_hash:53e918267b1...
Keywords:
Depends On:
Blocks:
TreeView+ depends on / blocked
 
Reported: 2010-05-30 15:10 UTC by Marek Zdunek
Modified: 2010-05-31 09:56 UTC (History)
2 users (show)

(edit)
Clone Of:
(edit)
Last Closed: 2010-05-31 09:56:29 UTC


Attachments (Terms of Use)

Description Marek Zdunek 2010-05-30 15:10:02 UTC
Podsumowanie:

SELinux powstrzymuje /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/Sanctuary przed
wczytaniem /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so, który wymaga
relokacji tekstu.

Szczegółowy opis:

Aplikacja Sanctuary próbowała wczytać
/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so, który wymaga relokacji
tekstu. Jest to potencjalny problem z bezpieczeństwem. Większość bibliotek
nie musi mieć tego pozwolenia. Mogą one czasem być niepoprawnie napisane i
żądać tego pozwolenia. Strona WWW Testy ochrony pamięci SELinuksa
(http://people.redhat.com/drepper/selinux-mem.html) wyjaśnia, jak usunąć te
wymaganie. Można tymczasowo skonfigurować obejście SELinuksa, aby pozwalał
/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so na użycie relokacji,
dopóki biblioteka nie zostanie naprawiona. proszę z

Zezwalanie na dostęp:

Jeśli /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so ma zaufanie, że
będzie poprawne się uruchomiał, można zmienić kontekst pliku na
textrel_shlib_t. "chcon -t textrel_shlib_t
'/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so'" Należy także zmienić
domyślny kontekst plików w systemie, aby zachować go nawet po pełnym
ponownym nadaniu etykiet. "semanage fcontext -a -t textrel_shlib_t
'/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine

Polecenie naprawy:

chcon -t textrel_shlib_t '/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so'

Dodatkowe informacje:

Kontekst źródłowy     unconfined_u:unconfined_r:unconfined_execmem_t:s0-
               s0:c0.c1023
Kontekst docelowy       unconfined_u:object_r:user_home_t:s0
Obiekty docelowe       /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.s
               o [ file ]
Źródło           Sanctuary
Ścieżka źródłowa     /home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/Sanctuary
Port             <Nieznane>
Komputer           (usunięto)
Źródłowe pakiety RPM    
Docelowe pakiety RPM     
Pakiet RPM polityki      selinux-policy-3.7.19-21.fc13
SELinux jest włączony    True
Typ polityki         targeted
Tryb wymuszania        Enforcing
Nazwa wtyczki         allow_execmod
Nazwa komputera        (usunięto)
Platforma           Linux amd64 2.6.33.4-95.fc13.x86_64 #1 SMP Thu May
               13 05:16:23 UTC 2010 x86_64 x86_64
Liczba alarmów        2
Po raz pierwszy        nie, 30 maj 2010, 16:54:45
Po raz ostatni        nie, 30 maj 2010, 16:56:19
Lokalny identyfikator     e7a81a88-c435-49ae-844e-1fc1e0569778
Liczba wierszy        

Surowe komunikaty audytu   

node=amd64 type=AVC msg=audit(1275231379.445:24003): avc: denied { execmod } for pid=8374 comm="Sanctuary" path="/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so" dev=sdb6 ino=1837070 scontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_execmem_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file

node=amd64 type=SYSCALL msg=audit(1275231379.445:24003): arch=40000003 syscall=125 success=no exit=-13 a0=48a000 a1=fc7000 a2=5 a3=ffb48a20 items=0 ppid=8373 pid=8374 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=pts2 ses=1 comm="Sanctuary" exe="/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/Sanctuary" subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_execmem_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)Hash String generated from allow_execmod,Sanctuary,unconfined_execmem_t,user_home_t,file,execmod
audit2allow suggests:

#============= unconfined_execmem_t ==============
#!!!! This avc can be allowed using the boolean 'allow_execmod'

allow unconfined_execmem_t user_home_t:file execmod;

Comment 1 Miroslav Grepl 2010-05-31 09:56:29 UTC
Alert tells you what you can do. 

chcon -t textrel_shlib_t '/home/marek/qBT_dir/sanctuary/bin/libUnigine_x86.so'


Or you can turn off the protection by executing

setsebool -P allow_execmod 1


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.