Bug 422481 - SELinux powstrzymuje /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin przed wczytaniem /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so, który wymaga relokacji tekstu.
Summary: SELinux powstrzymuje /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin przed wczytaniem ...
Status: CLOSED DUPLICATE of bug 250249
Alias: None
Product: Fedora
Classification: Fedora
Component: firefox
Version: 8
Hardware: x86_64
OS: Linux
low
low
Target Milestone: ---
Assignee: Gecko Maintainer
QA Contact: Fedora Extras Quality Assurance
URL:
Whiteboard:
Keywords: SELinux
Depends On:
Blocks:
TreeView+ depends on / blocked
 
Reported: 2007-12-12 21:18 UTC by Piotr Turton
Modified: 2018-04-11 12:21 UTC (History)
2 users (show)

(edit)
Clone Of:
(edit)
Last Closed: 2007-12-13 09:42:37 UTC


Attachments (Terms of Use)

Description Piotr Turton 2007-12-12 21:18:44 UTC
Podsumowanie
  SELinux powstrzymuje /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin przed wczytaniem
  /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so, który wymaga relokacji tekstu.

Szczegółowy opis
  Aplikacja /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin próbowała wczytać
  /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so który wymaga relokacji tekstu. Jest to
  potencjalny problem z bezpieczeństwem. Większość bibliotek nie musi
  mieć tego pozwolenia. Mogą one czasem być niepoprawnie napisane i
  żądać tego pozwolenia. Strona WWW http://people.redhat.com/drepper
  /selinux-mem.html wyjaśnia, jak usunąć te wymaganie. Możesz tymczasowo
  skonfigurować obejście SELinuksa, aby pozwalał
  /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so na użycie relokacji, dopóki bibliteka
  nie zostanie naprawiona. Zgłoś
  http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/enter_bug.cgi o tym pakiecie.

Zezwalanie na dostęp
  Jeśli ufasz /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so, że będzie poprawne się
  uruchomiał, możesz zmienić kontekst pliku na textrel_shlib_t. "chcon -t
  textrel_shlib_t /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so" Musisz także zmienić
  domyślny kontekst plików w systemie, aby zachować go nawet po pełnym
  ponownym nadaniu etykiet. "semanage fcontext -a -t textrel_shlib_t
  /usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin"

  Następujące polecenie pozwoli na ten dostęp:
  chcon -t textrel_shlib_t /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so

Dodatkowe informacje     

Kontekst źródłowy     system_u:system_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Kontekst docelowy       system_u:object_r:lib_t:s0
Obiekty docelowe       /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so [ file ]
Pakiety RPM, których to doty nspluginwrapper-0.9.91.5-12.fc8 [application]
RPM polityki         selinux-policy-3.0.8-64.fc8
SELinux jest włączony    True
Typ polityki         targeted
MLS jest włączone      True
Tryb wymuszania        Enforcing
Nazwa wtyczki         plugins.allow_execmod
Nazwa komputera        turton-p
Platforma           Linux turton-p 2.6.23.8-63.fc8 #1 SMP Wed Nov 21
               17:56:40 EST 2007 x86_64 x86_64
Licznik alarmów       18
Po raz pierwszy        pon, 10 gru 2007, 21:31:13
Po raz ostatni        śro, 12 gru 2007, 22:10:03
Lokalny ID          c54d68d6-c5cb-48f3-a56a-e5310016546a
Liczba wierszy        

Surowe komunikaty audytu   

avc: denied { execmod } for comm=npviewer.bin dev=sda3 egid=100 euid=500
exe=/usr/lib/nspluginwrapper/npviewer.bin exit=-13 fsgid=100 fsuid=500 gid=100
items=0 path=/usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so pid=3982
scontext=system_u:system_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 sgid=100
subj=system_u:system_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 suid=500 tclass=file
tcontext=system_u:object_r:lib_t:s0 tty=(none) uid=500

Comment 2 Martin Stransky 2007-12-13 09:42:37 UTC
It's a dupe of 

*** This bug has been marked as a duplicate of 250249 ***


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.