Bug 600912 - SELinux powstrzymuje npviewer.bin dostęp do deskryptora pliku /tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-plugin-to-appletviewer, który wyciekł.
Summary: SELinux powstrzymuje npviewer.bin dostęp do deskryptora pliku /tmp/icedteaplu...
Status: CLOSED RAWHIDE
Alias: None
Product: Fedora
Classification: Fedora
Component: selinux-policy   
(Show other bugs)
Version: rawhide
Hardware: x86_64 Linux
low
medium
Target Milestone: ---
Assignee: Daniel Walsh
QA Contact: Fedora Extras Quality Assurance
URL:
Whiteboard: setroubleshoot_trace_hash:291726b94a0...
Keywords:
Depends On:
Blocks:
TreeView+ depends on / blocked
 
Reported: 2010-06-06 16:40 UTC by tomek.by
Modified: 2010-06-07 14:12 UTC (History)
2 users (show)

Fixed In Version:
Doc Type: Bug Fix
Doc Text:
Story Points: ---
Clone Of:
Environment:
Last Closed: 2010-06-07 14:12:45 UTC
Type: ---
Regression: ---
Mount Type: ---
Documentation: ---
CRM:
Verified Versions:
Category: ---
oVirt Team: ---
RHEL 7.3 requirements from Atomic Host:
Cloudforms Team: ---


Attachments (Terms of Use)

Description tomek.by 2010-06-06 16:40:10 UTC
Podsumowanie:

SELinux powstrzymuje npviewer.bin dostęp do deskryptora pliku
/tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-plugin-to-appletviewer, który wyciekł.

Szczegółowy opis:

[npviewer.bin posiada typ zezwalania (nsplugin_t). Ten dostęp nie został
odmówiony.]

SELinux odmówił dostęp żądany przez polecenie npviewer.bin. Wygląda na to,
że wyciekł deskryptor lub wyjście npviewer.bin zostało przekierowane do
pliku, do którego nie ma dostępu. Wycieki zwykle mogą być ignorowane,
ponieważ SELinux po prostu zamyka wyciek i zgłasza błąd. Aplikacja nie
używa deskryptora, więc będzie działała poprawnie. Jeśli jest to
przekierowanie, wyjście nie zostanie uzyskane w
/tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-plugin-to-appletviewer. Powinno się
utworzyć raport na Bugzilli o selinux-policy, a zostanie on przekierowany do
właściwego pakietu. Można bezpi

Zezwalanie na dostęp:

Można utworzyć moduł polityki lokalnej, aby umożliwić ten dostęp - proszę
zobaczyć FAQ<

Dodatkowe informacje:

Kontekst źródłowy     unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0-s0:c0.c102
               3
Kontekst docelowy       unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0
Obiekty docelowe       /tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-plugin-to-
               appletviewer [ fifo_file ]
Źródło           npviewer.bin
Ścieżka źródłowa     /usr/lib64/nspluginwrapper/npviewer.bin
Port             <Nieznane>
Komputer           (usunięto)
Źródłowe pakiety RPM    nspluginwrapper-1.3.0-11.fc13
Docelowe pakiety RPM     
Pakiet RPM polityki      selinux-policy-3.8.1-5.fc14
SELinux jest włączony    True
Typ polityki         targeted
Tryb wymuszania        Enforcing
Nazwa wtyczki         leaks
Nazwa komputera        (usunięto)
Platforma           Linux (usunięto) 2.6.34-20.fc14.x86_64 #1 SMP Wed Jun
               2 12:36:51 UTC 2010 x86_64 x86_64
Liczba alarmów        4
Po raz pierwszy        nie, 6 cze 2010, 16:22:46
Po raz ostatni        nie, 6 cze 2010, 18:39:29
Lokalny identyfikator     982c11c8-c178-4915-b6ed-2c6ca13e52d4
Liczba wierszy        

Surowe komunikaty audytu   

node=(usunięto) type=AVC msg=audit(1275842369.398:23601): avc: denied { write } for pid=16682 comm="npviewer.bin" path="/tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-plugin-to-appletviewer" dev=dm-0 ino=2495057 scontext=unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tclass=fifo_file

node=(usunięto) type=AVC msg=audit(1275842369.398:23601): avc: denied { read } for pid=16682 comm="npviewer.bin" path="/tmp/icedteaplugin-tomek/2159-icedteanp-appletviewer-to-plugin" dev=dm-0 ino=2495056 scontext=unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tclass=fifo_file

node=(usunięto) type=SYSCALL msg=audit(1275842369.398:23601): arch=c000003e syscall=59 success=yes exit=0 a0=27e05a0 a1=27e08f0 a2=27e1a90 a3=8 items=0 ppid=2159 pid=16682 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=(none) ses=1 comm="npviewer.bin" exe="/usr/lib64/nspluginwrapper/npviewer.bin" subj=unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)Hash String generated from leaks,npviewer.bin,nsplugin_t,user_tmp_t,fifo_file,write
audit2allow suggests:

#============= nsplugin_t ==============
allow nsplugin_t user_tmp_t:fifo_file { write read };

Comment 1 Daniel Walsh 2010-06-07 14:12:45 UTC
Fixed in selinux-policy-3.8.2-1.fc14


Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.