Bug 979647 - SELinux is preventing /home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Portal/hl2_linux from using the 'execheap' accesses on a process.
SELinux is preventing /home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Portal/...
Status: CLOSED DUPLICATE of bug 904691
Product: Fedora
Classification: Fedora
Component: selinux-policy (Show other bugs)
18
x86_64 Unspecified
unspecified Severity unspecified
: ---
: ---
Assigned To: Miroslav Grepl
Fedora Extras Quality Assurance
abrt_hash:c210ed67bf30efcdba620f43719...
:
Depends On:
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2013-06-28 22:45 EDT by Marek Michał Mazur
Modified: 2013-06-29 06:29 EDT (History)
3 users (show)

See Also:
Fixed In Version:
Doc Type: Bug Fix
Doc Text:
Story Points: ---
Clone Of:
Environment:
Last Closed: 2013-06-29 06:29:33 EDT
Type: ---
Regression: ---
Mount Type: ---
Documentation: ---
CRM:
Verified Versions:
Category: ---
oVirt Team: ---
RHEL 7.3 requirements from Atomic Host:
Cloudforms Team: ---


Attachments (Terms of Use)

  None (edit)
Description Marek Michał Mazur 2013-06-28 22:45:38 EDT
Description of problem:
I was playing in Portal Beta from Steam.
SELinux is preventing /home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Portal/hl2_linux from using the 'execheap' accesses on a process.

***** Plugin allow_execheap (53.1 confidence) suggests *********************

If jeśli /home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Portal/hl2_linux nie powinno wymagać mapowania pamięci sterty zapisywalnej i wykonywalnej.
Then należy zgłosić błąd. To potencjalnie niebezpieczny dostęp.
Do
proszę skontaktować się administratorem bezpieczeństwa i zgłosić ten problem.

***** Plugin catchall_boolean (42.6 confidence) suggests *******************

If aby aby zezwolić nieograniczanym plikom wykonywalnym, aby zmienić ich pamięć sterty na wykonywalną. Jest to naprawdę zły pomysł. Prawdopodobnie wskazuje na błędny kod w pliku, aby może wskazywać na atak. Ten plik wykonywalny powinien zostać zgłoszony w Bugzilli
Then you must tell SELinux about this by enabling the 'selinuxuser_execheap' boolean.
Na stronie podręcznika "unconfined_selinux" znajduje się więcej informacji.
Do
setsebool -P selinuxuser_execheap 1

***** Plugin catchall (5.76 confidence) suggests ***************************

If jeśli hl2_linux powinno mieć domyślnie execheap dostęp do procesów z etykietami unconfined_t.
Then proszę to zgłosić jako błąd.
Można utworzyć lokalny moduł polityki, aby umożliwić ten dostęp.
Do
można tymczasowo zezwolić na ten dostęp wykonując polecenia:
# grep hl2_linux /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mojapolityka
# semodule -i mojapolityka.pp

Additional Information:
Source Context        unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1
               023
Target Context        unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1
               023
Target Objects         [ process ]
Source            hl2_linux
Source Path          /home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Po
               rtal/hl2_linux
Port             <Unknown>
Host             (removed)
Source RPM Packages      
Target RPM Packages      
Policy RPM          selinux-policy-3.11.1-97.fc18.noarch
Selinux Enabled        True
Policy Type          targeted
Enforcing Mode        Enforcing
Host Name           (removed)
Platform           Linux (removed) 3.9.6-200.fc18.x86_64 #1 SMP Thu
               Jun 13 18:56:55 UTC 2013 x86_64 x86_64
Alert Count          1
First Seen          2013-06-27 03:24:48 CEST
Last Seen           2013-06-27 03:24:48 CEST
Local ID           a67e0929-5daf-419b-b780-f30e046df433

Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1372296288.441:366): avc: denied { execheap } for pid=2670 comm="hl2_linux" scontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=process


type=SYSCALL msg=audit(1372296288.441:366): arch=i386 syscall=capget success=no exit=EACCES a0=a09c000 a1=c000 a2=7 a3=ffcf800c items=0 ppid=2667 pid=2670 auid=1000 uid=1000 gid=1000 euid=1000 suid=1000 fsuid=1000 egid=1000 sgid=1000 fsgid=1000 ses=4 tty=(none) comm=hl2_linux exe=/home/marek/.local/share/Steam/SteamApps/common/Portal/hl2_linux subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)

Hash: hl2_linux,unconfined_t,unconfined_t,process,execheap

audit2allow

#============= unconfined_t ==============
#!!!! This avc can be allowed using the boolean 'selinuxuser_execheap'

allow unconfined_t self:process execheap;

audit2allow -R
require {
	type unconfined_t;
	class process execheap;
}

#============= unconfined_t ==============
#!!!! This avc can be allowed using the boolean 'selinuxuser_execheap'

allow unconfined_t self:process execheap;


Additional info:
reporter:    libreport-2.1.4
hashmarkername: setroubleshoot
kernel:     3.9.6-200.fc18.x86_64
type:      libreport

Potential duplicate: bug 904691
Comment 1 Daniel Walsh 2013-06-29 06:29:33 EDT

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 904691 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.